Silver Satin 120" Round

Base price with tax
Salesprice with discount
Rental price: $27.50
Discount
Tax amount
Silver Satin (2)
Silver Satin (3)
Product Name Rental Price Quantity Total price
Silver Satin
Silver Satin 90" Round
$21.00
$0.00
Silver Satin 120" Round
$27.50
$0.00
Silver Satin 132" Round
$36.00
$0.00
Silver Satin 90x156" Conference
$37.00
$0.00
Silver Satin Double Sided Napkin
$2.00
$0.00